ANTE QUEN PODES EXERCER OS TEUS DEREITOS?

Os dereitos débense exercer ante o responsable do tratamento, é dicir, ante a entidade que está a tratar os teus datos. No caso de que existise un encargado de tratamento, e así o acordasen entre o responsable e o encargado, tamén poden exercerse ante este.