SE EXERCES UN DOS TEUS DEREITOS, CANTO TEMPO TEÑEN PARA RESPONDERCHE?

O responsable do tratamento debe responderche no prazo dun mes, a contar desde a recepción da solicitude. 

No caso de que sexa necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes, poderá prorrogarse outros dous meses. O responsable deberá informarche acerca de ditas prórrogas no prazo máximo dun mes, indicando os motivos da demora.