Open Source Intelligence (OSINT)

A OSINT —intelixencia de fontes abertas— é unha disciplina que se centra en localizar, seleccionar e adquirir información de fontes de acceso público e analizala para producir intelixencia útil para distintos obxectivos. 

Estas fontes inclúen todo tipo de información que estea dispoñible libremente e que poida ser consultada por calquera persoa. Por suposto, a orixe principal deste tipo de datos está na internet, tanto na surface web (a rede de acceso xeral) como na dark web (conxunto de redes que non aparecen nos buscadores e que requiren de ferramentas específicas para acceder a elas), pero existen outras orixes que deben ser tidas en conta, como os medios de comunicación tradicionais (xornais, televisión ou radio).

 

Principais fontes de OSINT na internet

Redes Sociais

As plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn e outras redes sociais proporcionan gran cantidade de información, tanto a que se achega de maneira consciente como a que queda accesible por configuracións de privacidade deficientes. Perfís públicos, interaccións e datos compartidos voluntariamente polos usuarios ofrecen un retrato amplo e rico da poboación e a súa maneira de comunicarse, preocupacións, status económico, tendencias, etc.

Sitios web Públicos

Páxinas gobernamentais, arquivos de noticias e rexistros públicos proporcionan información estruturada. Desde informes oficiais ata datos demográficos, esta fonte é crucial para investigacións OSINT.

Foros en Liña

Comunidades en liña, foros de discusión e grupos especializados a miúdo albergan conversacións entre expertos que poden revelar detalles cruciais acerca das materias que se están investigando. Estes lugares achegan unha perspectiva única á hora de observar tendencias e opinións. 

Procura mediante Motores de Procura

A habilidade de utilizar de maneira eficiente motores de procura como Google ou Bing é fundamental. Existen técnicas avanzadas de procura que, combinadas coa capacidade de interpretar resultados, son esenciais para o éxito na recompilación de datos OSINT.

Imaxes e Vídeos

A procura inversa de imaxes e a análise de vídeos poden proporcionar información de interese. Desde a xeolocalización ata a identificación de persoas, estas fontes multimedia representan unha categoría de gran importancia no mundo OSINT.

Datos Xeoespaciais

Mapas en liña, imaxes satelitales e datos xeográficos permiten a visualización de información baseada en localización. Esta práctica pode achegar información, ás veces moi detallada, para rastrexar movementos, identificar localizacións e entender a xeografía dunha área.

 

Utilidade de OSINT para Distintos Propósitos

Seguridade Corporativa

Moitas empresas utilizan OSINT para avaliar riscos, monitorizar a súa reputación en liña (ou as dos seus competidores ou subministradores) e analizar posibles ameazas. O seguimento desa información pode axudar a previr ataques e proporcionar intelixencia competitiva.

Investigacións Criminais

As axencias policiais e corpos de seguridade empregan OSINT para recompilar información sobre sospeitosos, identificar técnicas de ataque, grupos de cibercriminales e os seus vínculos e seguir pistas. A persecución da ciberdelincuencia, en particular, obtén beneficios significativos da aplicación de técnicas OSINT.

Intelixencia Militar

OSINT complementa a intelixencia militar tradicional ao proporcionar información actualizada sobre actividades inimigas, capacidades e vulnerabilidades. Isto permite unha toma de decisións máis informada no campo de batalla.

Xestión de Crise e Desastres

Durante situacións de crises, OSINT é vital para comprender a magnitude dun evento, avaliar a seguridade pública e coordinar respostas. A información en tempo real recompilada a través de diversas fontes axuda a xestionar mellor as emerxencias.

Ciberseguridade

A ciberseguridade é unha das disciplinas que obtén maiores beneficios das técnicas OSINT, xa que se fundamenta na capacitación técnica de quen a exerce, na adecuación e evolución das ferramentas que se utilizan e, de maneira crítica, en dispoñer de información fiable, extensa e detallada.

Os profesionais de ciberseguridade utilizan OSINT para identificar posibles ameazas, avaliar vulnerabilidades e comprender as tácticas de actores malintencionados. A capacidade de rastrexar actividades en liña e detectar o xurdimento e expansión das ameazas é crucial para protexer sistemas e datos. Existen mesmo servizos específicos para localizar con facilidade toda esta información que se comparte entre expertos, como Shodan ou VirusTotal, que se converteron en ferramentas habituais para a investigación de riscos, ameazas ou incidentes.

Como conclusión, nunha contorna sociocultural que xa hai tempo que se coñece como Sociedade da Información, resulta imprescindible dispoñer de fontes que acheguen esa materia prima para tomar decisións ben fundamentadas. Se en épocas anteriores existían servizos de información específicos, polo xeral confidenciais e soamente accesibles a estados ou grandes corporacións, a sobreabundancia actual permite, a calquera que queira recompilalos, dispoñer de volumes inxentes de datos. Así, a principal dificultade pasou a ser a elección de fontes e o desenvolvemento de técnicas para utilizar a información recompilada de modo eficiente. OSINT xa forma parte dos elementos esenciais de moitas disciplinas modernas. No campo da ciberseguridade converteuse nunha fonte imprescindible para a toma informada de decisións e a protección contra ameazas.